incl. BTWexcl. BTW
  • 37 cursuslocaties in NL
  • Cursus op locatie
  • 47 cursussen
  • 55.000+ cursisten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Lees hier de algemene voorwaarden van Kompas Veiligheidsgroep

Begrippen

– Open opleiding: opleiding op één van de door Kompas Veiligheidsgroep beschikbaar gestelde locaties in Nederland.
– Incompany opleiding: opleiding op locatie van of georganiseerd door de wederpartij.
– Besloten groep: een besloten groep betreft een groep opdrachtgevers die samen een cursus wenst te organiseren op een eigen locatie.
– BTW: alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 1. Opleiding

1.1

De wederpartij kan zich schriftelijk, per e-mail, via de Kompas Veiligheidsgroep-website, per fax, via (mobiele) chat en/of telefonisch aanmelden voor deelname aan een opleiding.

1.2

Bij iedere inschrijving stuurt Kompas Veiligheidsgroep een e-mail voorzien van bevestigingslink naar de wederpartij. Bij het boeken van een voorlopige of definitieve cursus gaat de wederpartij een overeenkomst aan en verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3

Betaling van de opleidingskosten dient in alle gevallen voorafgaand aan de opleiding te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de betaling voorafgaand aan de cursus niet ontvangen is hebben wij het recht cursisten van de wederpartij uit te sluiten van deelname aan de opleiding.

1.4

De betaling van Incompany opleidingen dient in twee gedeeltes te geschieden. De wederpartij betaalt vooraf de minimale opleidingsprijs, gebaseerd op tenminste 6 personen voor een dagopleiding (2 dagdelen) of tenminste 10 personen bij een dagdeel-opleiding. De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of indien de opdracht binnen 14 dagen van de cursus plaatsvindt voor aanvang van de opleiding te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet ontvangen is heeft Kompas Veiligheidsgroep het recht de cursus te annuleren. Hierbij zijn de annuleringskosten voor rekening van de wederpartij.

1.5

Het tweede deel van de betaling van Incompany opleidingen wordt separaat achteraf gefactureerd op basis van het daadwerkelijk aantal personen zoals deze aanwezig zijn geweest op de cursus met inachtneming van het vereiste minimum aantal cursisten (zie art.1.4).

1.6

Inkoopnummers, ordernummers, etc. die belangrijk zijn voor de wederpartij en vermeld moeten worden op de factuur dienen gelijk met de opdracht beschikbaar te worden gesteld door wederpartij. Het naderhand verwerken, in opdracht van wederpartij, van genoemde informatie, kan tot extra
administratiekosten leiden die voor rekening zijn van wederpartij. Kompas Veiligheidsgroep hanteert hiervoor een uurtarief van € 60,- met een minimum van 15 minuten (€ 15,-) per taak.

1.7

De prijs voor de Open opleiding is, behoudens schriftelijke afwijking, inclusief opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie, thee en lunch/diner, indien de opleiding meerdere aaneengesloten dagdelen per dag bestrijkt.

1.8

Indien de opleiding op een zaterdag dient te worden gegeven is een extra toeslag van 25% van toepassing. Indien de opleiding ’s avonds dient te worden gegeven is een extra toeslag van 25% toepassing. De avondtoeslag geldt niet indien de avondopleiding vooraf wordt gegaan door een middagopleiding op dezelfde dag.

1.9

Prijzen worden verzameld op één (1) verzamelfactuur per bedrijfsfiliaal. Indien achteraf, in opdracht van wederpartij, de factuur gesplitst moet worden zal hiervoor € 4,95 per factuur in rekening gebracht worden aan administratiekosten. De meerprijs wordt op iedere factuur vermeld.

1.10

De cursisten die een opleiding gevolgd hebben hetgeen leidt tot een certificaat, ontvangen deze indien zij voldoen aan de toetsingseisen zoals benoemd in het Examenreglement voor de betreffende opleiding. De Examenreglementen zijn te downloaden op www.kompasveiligheidsgroep.nl.

1.11

Alle behaalde certificaten worden kosteloos beschikbaar gesteld in de gratis te downloaden BHV App van Kompas Veiligheidsgroep. De certificaten kunnen ook gratis gedownload worden op Mijn Kompas, het contactpersonen- of cursistenportaal van Kompas Veiligheidsgroep. Indien er een fysiek certificaat (pasje) dient te worden verstrekt dan worden hier extra kosten voor gerekend, te weten: €14,95 per stuk inclusief verzendkosten.

1.12

Zowel de facturatie als de uitnodigingen worden per e-mail verstrekt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Indien wederpartij wenst/eist dat de factuur en/of uitnodiging per post verzonden worden, dan zal Kompas Veiligheidsgroep hiervoor een bedrag aanrekenen van € 2,95 per uitnodiging of factuur, inclusief portokosten.

1.13

Incompany Cursuslocatie / Besloten groep: Onze docenten zijn ongeveer 30 minuten voor aanvang van de cursus op uw locatie aanwezig. Zij nemen eigen audiovisuele hulpmiddelen mee. De opdrachtgever verzorgt een ruimte waar representatief les gegeven kan worden. De ruimte is van voldoende omvang om grondoefeningen te kunnen uitvoeren. De betreffende ruimte dient rookvrij te zijn en te voldoen aan de richtlijnen uit de Arbowet 2016. Voor de praktijk brandblussen hebben wij ongeveer 2 à 3 parkeerplaatsen nodig, te verzorgen door de opdrachtgever. Indien er een VCA examen wordt georganiseerd dient er tevens rekening gehouden te worden met de bijkomende richtlijnen VCA. Als de locatie niet aan de eisen voldoet, moet de examinator de locatie afkeuren en kan het examen niet plaatsvinden. Voortvloeiende kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Open Cursuslocatie: Kompas Veiligheidsgroep selecteert met de grootste zorg de open locaties, zodat deze voldoen aan de richtlijnen uit de Arbowet 2016. Onze docenten zijn ongeveer 30 minuten voor aanvang van de cursus op de locatie aanwezig. De benodigde hulpmiddelen en ruimte voor de praktijk brandblussen wordt verzorgd door Kompas Veiligheidsgroep.

Artikel 2 Annulering

2.1.

De wederpartij heeft te allen tijde het recht de opleiding schriftelijk te annuleren. Kompas Veiligheidsgroep heeft te allen tijde het recht om een opdracht te annuleren zonder daarbij verantwoordelijk gehouden te kunnen worden voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor de wederpartij.

2.2

Tot twee werkweken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan de wederpartij de geplande opleiding gratis annuleren. Bij een annulering binnen 10 werkdagen van de ingeplande opleiding dient de wederpartij een onkostenvergoeding te betalen, te weten:

  • 50% van de opleidingskosten bij ontvangst van de annulering op de tiende- tot en met de derde werkdag voor aanvang van de opleiding;
  • 100% van de opleidingskosten bij ontvangst van de annulering vanaf twee werkdagen voor aanvang van de opleiding.

2.3

Indien een cursist bij een Open opleiding niet is verschenen of wenst te verschuiven kan de wederpartij tegen betaling van € 25,- aan (administratie)kosten voor de eendaagse opleiding en € 12,50 (administratie)kosten voor de half-daagse opleiding verplaatsen naar een ander opleidingsmoment. Bij verschuiven dient de nieuwe datum te worden doorgegeven. Zonder nieuwe datum is verschuiven niet mogelijk. Omruiling van een cursist is kosteloos.

2.4

Incompany opleidingen kunnen tot vijf werkdagen voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Indien in de periode van vijf werkdagen tot één werkdag voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd is de wederpartij in verband met de geleden dervingkosten een bedrag van € 250,- aan Kompas Veiligheidsgroep verschuldigd. Bij annulering binnen één werkdag voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Opleidingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden.

2.5

Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening, ziekte van de docent of extreme weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, is Kompas Veiligheidsgroep gerechtigd de opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.

2.6

Restitutie (creditering) van cursusgelden, bij annulering van de wederpartij, geschiedt alleen na aftrek van de annulerings- en administratiekosten. De administratiekosten bij restitutie bedragen € 10,- per totaalfactuur.

2.7

Indien de parkeertarieven voor docenten van Kompas Veiligheidsgroep bij Incompany opleidingen een bedrag van € 10,- per opleiding overstijgen, wordt het verschil gefactureerd aan de wederpartij.

2.8

E-learning cursussen kunnen niet geannuleerd worden. De geldigheid van de E-learning vouchers is beschreven in de cursusinformatie of conform specifieke afspraken met de wederpartij. De E-learning dient afgerond te zijn voor aanvang praktijktraining. Het E-learning certificaat dient getoond te
worden aan de instructeur voor aanvang van de praktijktraining. Niet voldoen aan deze voorwaarde

kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de praktijktraining. Bij het niet deelnemen aan het praktijkdeel zijn de normale verschuivingtarieven van toepassing.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1.

Kompas Veiligheidsgroep stelt het beschikbaar gestelde cursusmateriaal zorgvuldig samen. Echter kan er niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van dit cursusmateriaal. Kompas Veiligheidsgroep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige
beslissing, handeling of nalaten, gebaseerd op het cursusmateriaal of op informatie die op andere wijze in het kader van de betreffende opleiding is verstrekt.

3.2

Iedere aansprakelijkheid van Kompas Veiligheidsgroep wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot vergoeding van de directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming tot maximaal de hoogte van de overeengekomen vergoeding van de opleiding.

3.3

Wederpartij garandeert dat zij iedere cursist van de Incompany opleiding informeert over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en als voorwaarde voor deelname aan de maatwerkopleiding stelt dat deelname alleen mogelijk is indien elk van de cursisten op gelijke wijze als wederpartij aan deze algemene voorwaarden is gebonden. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt, is zij jegens Kompas Veiligheidsgroep aansprakelijk voor alle schade en kosten die wij als gevolg daarvan lijden en/of mochten lijden.

3.4

Kompas Veiligheidsgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij en/of cursist lijdt c.q. mochten lijden als gevolg van annulering van (delen van) een opleiding.

3.5

Kompas Veiligheidsgroep ontzorgt. Met deze taak neemt Kompas Veiligheidsgroep veel werk uit handen van de wederpartij. Kompas Veiligheidsgroep kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel niet aankomen van e-mails of brieven van uitnodigingen bij cursisten en/of contactpersonen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring